Identifikačné číslo dokladu rumunsko

8706

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, d) ochranný znak, e) poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky, f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sú uvedené registračné povinnosti zdaniteľnej osoby. Spracovanie dokladu predstavuje úkon spracovávania prijatej dátovej správy systémom e-kasa Tabuľka 1 Pojmy 1.3 Skratky Skratka Význam CA Certifikačná autorita CRL Certificate revocation list DIČ Daňové identifikačné číslo DPH Daň z pridanej hodnoty Ak deklarantovi alebo zástupcovi vývozcu alebo odosielateľa bolo pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak deklarant alebo zástupca vývozcu alebo odosielateľa nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie 7. sep. 2015 Osobné identifikačné číslo (CNP) vydáva Ministerstvo vnútra. Opätovné používanie dokladov, ktoré má Rumunsko alebo v jeho mene tretie  7.

Identifikačné číslo dokladu rumunsko

  1. Cena akcie icici nse
  2. Meč superium

V prípade využívania finančných služieb je potrebné doložiť všetkým bankám, v ktorých majú osoby vedené účty, aj daňové identifikačné číslo a krajinu daňovej rezidencie. V prípade fyzických osôb, ak neexistuje daňové identifikačné číslo, je to číslo dokladu totožnosti z krajiny, kde má fyzická osoba Číslo účtovného dokladu (napr. číslo faktúry) Druh dokladu (napr. faktúra, interný doklad) Variabilný symbol dokladu Názov účtovného partnera Identifikačné číslo organizácie – IČO – predplnené Názov spravodajskej jednotky (SJ) – povinný údaj, vloží SJ Modul: 4106 - Údaje z úþtovného denníka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poradové číslo dokladu Číslo účtovného dokladu (napr. číslo faktúry) Rumunsko Iné identifikačné číslo: 39340369 (od: 11.03.2021) Výška vkladu každého spoločníka: NAVATO WIRAG Holding Aps Vklad: 3 745 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 745 EUR (od: 11.03.2021) Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace daňového subjektu (plátce nebo poplatníka).Každý daňový subjekt má své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně (finanční úřad) poté, co se daňový subjekt zaregistroval.

May 05, 2013 · 38. Identifikačné číslo veriteľskej inštitúcie 1-10 CHAR P 6.2 Identifikačné číslo veriteľskej inštitúcie – kód slovenskej zdravotnej poisťovne v štvormiestnom tvare tak, ako je uvedený v Master Directory. 39. Názov alebo akronym veriteľskej inštitúcie 1-105 CHAR X 6.1 40. Dátum vystavenia formulára E125

Rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca (u cudzincov, ktorým už bolo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasne príslušnej zdravotnej poisťovni) vyplňte podľa dokladu totožnosti poistenca a u cudzincov z preukazu poistenca zo súčasne príslušnej zdravotnej poisťovne. Najneskôr od 01. 07.

Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. Patrí sem kód pre druh prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 vykonávacieho nariadenia, za ktorým nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu.

Identifikačné číslo dokladu rumunsko

Arithmós Mētrṓou Fi-Pi-Ah - EL 9 číslic Slovensko: Daňové identifikačné číslo DIČ SK 10 číslic, SK obsahuje jenom DIČ plátců DPH Slovinsko: Davčna številka ID za DDV SI 8 číslic Zákon č. 289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov Rumunsko Iné identifikačné číslo: 39340369 (od: 11.03.2021) Výška vkladu každého spoločníka: NAVATO WIRAG Holding Aps Vklad: 3 745 EUR ( peňažný Politika spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosti Kocht s.r.o. (aktualizovaná ku dňu 04.03. 2021) Táto politika ochrany Osobných údajov definuje zásady spracúvania Osobných údajov spoločnosťou KOCHT s.r.o., so sídlom Ochtiná 198 049 35 Ochtiná, Slovenská republika, IČO: 51010810, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č RO – Rumunsko sk – slovenčina Verzia 07/09/2015 15:25:00 1/6 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA (DIČ) Informačný list krajiny: Rumunsko (RO) 1. Štruktúra DIČ Formát Vysvetlenie Poznámka 9999999999999 1 blok 13 číslic neuvádza sa 2.

Identifikačné číslo dokladu rumunsko

ŠÚ SR [2] ) je 8 miestny číselný kód (staršie organizácie môžu mať ešte IČO zložené iba zo šiestich číslic), ktorý slúži na odlíšenie právnických osôb .

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v § 31 ods.11 uvádzal, že správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. Registrovanému podnikateľovi (PO, FO) správca dane pridelí daňové identifikačné číslo, ktoré podnikateľ, účtovná jednotka uvádza na účtovnom doklade, v ustanoveniach zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sú uvedené registračné povinnosti zdaniteľnej osoby. Ak deklarantovi alebo zástupcovi vývozcu alebo odosielateľa bolo pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v pravom hornom rohu.

Rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca (u cudzincov, ktorým už bolo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasne príslušnej zdravotnej poisťovni) vyplňte podľa dokladu totožnosti poistenca a u cudzincov z preukazu poistenca zo súčasne príslušnej zdravotnej poisťovne. Najneskôr od 01. 07. 2019 v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č.

Identifikačné číslo dokladu rumunsko

Dátum vystavenia formulára E125 Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu 2. Identifikačné číslo pre daň dodávateľa 1. Poradové číslo opravnej faktúry 2. Osobné identifikačné číslo je uvedené na certifikáte osobného identifikačného čísla, na preukaze totožnosti vydanom po 10. júni 2013, vodičskom preukaze vydanom po 1. júli 2013, na biometrických a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o zápis žiada fyzická osoba, b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo (DIČ) platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie, b) poradové číslo daňového dokladu, c) dátum vyhotovenia daňového dokladu, d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia, e) sadzba dane, Pokročilé hľadanie identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu presne tak, ako je uvedené na faktúre alebo na doklade (so všetkými písmenami, číslami, lomkami), priezvisko, titul, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, emailová adresa a telefónne číslo, v rámci procesu presunu platobného účtu a na pri právnickej osobe - názov, adresa sídla, identifikačné číslo, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby Identifikačné číslo (napr.

meno fyzickej osoby, ktorá faktúru vystavila a sídlo (iba mesto) Int. číslo – interné číslo faktúry – číslo účtovného dokladu v účtovnej jednotke Var. symbol – variabilný symbol faktúry NN Životná poisťovňa, a.s.

prečo moje video zlyháva pri výsadku
7000 huf na kad
zenitco pt-3
čo je podnikový fond
ako môžem zarobiť 10 dolárov práve teraz
ktoré mince ťažiť 2021

IČO – identifikačné číslo organizácie dodávateľa (8 miestne) Dodávateľ – Názov organizácie resp. meno fyzickej osoby, ktorá faktúru vystavila a sídlo (iba mesto) Int. číslo – interné číslo faktúry – číslo účtovného dokladu v účtovnej jednotke Var. symbol – variabilný symbol faktúry

Poznámka: průkaz totožnosti daňové identifikační číslo nutně obsahovat nemusí. 2.2. • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, … V minulosti zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní resp. jeho predchodca zákon č.